Coach login

Algemene voorwaarden Jouw Meedenker

Algemene voorwaarden Jouw Meedenker

GEBRUIKSVOORWAARDEN JOUW MEEDENKER

JOUW MEEDENKER is onderdeel van Matchcare BV

 Handelsregisternummer: 09096118

 

1. Deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de: "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik door gebruikers en coaches van ons online platform www.JouwMeedenker.nl (het: "Platform"), via welk Platform u (de: “Gebruiker”) coaching door een coach (de: “Coach”) kunt afnemen in de vorm van een online coaching gesprek (de: “Dienst” of het “Gesprek”) ;

Door ons Platform als Gebruiker of als Coach te gebruiken, stemt u (Gebruiker én Coach) in en gaat u akkoord met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden, welke van toepassing zijn op ieder gebruik van het Platform en aldaar aangeboden Diensten, in welke vorm dan ook en ongeacht via welke website, applicatie (app), computer, mobiele apparatuur of software applicatie u op ons Platform bent terechtgekomen.

Wanneer de termen "wij", "ons", "onze" of iets soortgelijks in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, verwijzen die naar ‘Matchcare’ (handelsregisternummer: 09096118) en alle aan Matchcare gelieerde entiteiten of door haar geëxploiteerde ondernemingen.

 

2. De Coaches en coach-activiteiten, klachten

Het Platform kan worden gebruikt om u in contact te brengen met een Coach die u Diensten zal verlenen via het Platform in de vorm van een Gesprek.

We eisen dat elke Coach die coach-activiteiten op het Platform levert, een geaccrediteerde, opgeleide en ervaren Coach is, of vergelijkbare toepasselijke erkende professionele certificering op basis van hun staat en/of jurisdictie. Coaches moeten een relevante opleiding in hun vakgebied hebben, ervaring hebben, en moeten van onbesproken gedrag zijn.

De Coaches zijn onafhankelijke leveranciers die noch onze werknemers, noch agenten of vertegenwoordigers zijn. De rol van het Platform is beperkt tot het online in contact brengen van Gebruikers en Coaches, terwijl de coach-activiteiten en daarmee ook het gesprek zelf de verantwoordelijkheid zijn van de Coach die ze levert. Als u vindt dat de coach-activiteiten die door de Coach worden geleverd niet aan uw behoeften of verwachtingen voldoen, kunt u overstappen naar een andere Coach die diensten verleent via het Platform. Indien u een klacht heeft over een Coach, kunt u de betreffende coach vragen naar de op hem/haar van toepassing zijnde klachtenregeling.

Hoewel we hopen dat de coach-activiteiten nuttig voor u zijn, wordt u geacht te begrijpen, ermee in te stemmen en te erkennen dat een Gesprek c.q. de Dienstenmogelijk niet de juiste oplossing zijn voor ieders behoeften en dat ze mogelijk niet geschikt zijn voor elke specifieke situatie en/ of mogelijk geen volledige vervanging zijn voor een persoonlijk onderzoek en/ of zorg in elke specifieke situatie.

Als u aan zelfmoord denkt of als u overweegt uzelf of anderen te schaden of als u het voelt dat een andere persoon in een gevaar kan zijn belt u dan onmiddellijk het noodservicenummer (112 in Nederland) of uw huisarts of huisartsenpost en stel de relevante autoriteiten in. Het Platform is niet ontworpen voor gebruik in een van de bovengenoemde gevallen en de Coaches kunnen niet de vereiste hulp bieden in een van de bovengenoemde gevallen.

 

3. Prijzen, Diensten, overeenkomsten

Alle op het Platform vermelde prijzen of aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Prijzen zijn in EUR en worden van tijd tot tijd aangepast. Een Coach heeft te allen tijde het recht om een aanvraag voor Dienst of een Gesprek te weigeren. Pas als een Coach een aanvraag voor Diensten of een Gesprek via het platform aanvaardt, komt een overeenkomst tot stand tussen (uitsluitend) de Coach en de Gebruiker. Overeengekomen prijzen zijn niet bindend in geval van kennelijke fouten en/of verschrijvingen.

 

4. Privacy en beveiliging

Het beschermen en beveiligen van alle informatie die u via het platform verstrekt, is buitengewoon belangrijk voor ons. Informatie over onze beveiligings- en privacypraktijken is te vinden in ons privacybeleid dat beschikbaar is op www.jouwmeedenker.nl/privacy(het: “Privacybeleid”).

Door het Platform te bezoeken en/of te gebruiken, gaat u akkoord met het Privacybeleid.

Het is een Coach uitsluitend toegestaan de via het Platform verkregen persoonsgegevens van Gebruikers te gebruiken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Het is niet toegestaan om bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens in te voeren, in te zien dan wel te bewerken. Uitsluitend gegevens die overeenstemmen met het doel waarom deze gegevens mogen worden verzameld worden ingevoerd, ingezien of bewerkt.

 

5. Niet-toegestaan gebruik

Gebruik van het Platform en het afnemen van Diensten is slechts toegestaan voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

De inhoud van het Platform mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens voor persoonlijk gebruik. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites.

Het is niet toegestaan om persoonsgegevens op het Platform openbaar te maken (zoals bijvoorbeeld e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen diensten of producten. U (Gebruiker of Coach) stemt ermee in en verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van het Platform voor het plaatsen, verzenden of bezorgen van een van de volgende zaken: (a) ongevraagde e-mail en / of reclame of promotie van goederen en diensten; (b) schadelijke software of code; (c) onwettige, intimiderende, inbreukmakende, beledigende, bedreigende, vulgaire, obscene, racistische of potentieel schadelijke inhoud; (d) alle inhoud die inbreuk maakt op een recht van een derde partij, inclusief intellectuele eigendomsrechten; (e) alle inhoud die schade kan toebrengen aan een derde partij; (f) alle inhoud die een criminele actie kan vormen, veroorzaken of aanmoedigen of die in strijd is met toepasselijke wetgeving.

Het is niet toegestaan om enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving, statuten, verordeningen, regels, voorschriften of ethische code te schenden bij het gebruik van ons Platform en/of via de daarop aangeboden Diensten, op welke wijze dan ook.

 

6. Inhoud van derden

Het Platform kan (verwijzingen of links naar) andere inhoud, advertenties, producten of diensten bevatten die worden aangeboden of geleverd door derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het creëren van dergelijke inhoud van derden, inclusief (maar niet beperkt tot) gerelateerde producten, praktijken of diensten, en we zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door inhoud van derden.

 

7. Beperking van aansprakelijkheid Jouw Meedenker

De rol van ons Platform is beperkt tot het online in contact brengen van Gebruikers en Coaches. Wij zij geen partij (of anderszins betrokken) bij de uitvoering van Diensten of Gesprekken. Alle coach‑activiteiten en ook het Gesprek zelf vinden buiten onze invloedsfeer plaats en zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Coach die ze levert. Daarom is, voor zover wettelijk is toegestaan, Jouw Meedenker niet aansprakelijkheid (niet jegens een Gebruiker en niet jegens een Coach) voor enige schade die een Gebruiker of een Coach lijdt door:

- het gebruik van het Platform;

- het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het Platform of delen daarvan;

- onjuiste informatie op het Platform;

- afname (en uitvoering) van Diensten van Coaches via het Platform;

- wijzigingen in de Diensten of wijzigingen van of op het Platform.

 

Jouw Meedenker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zulks met inbegrip van aansprakelijkheid wegens nalatigheid. Onder ‘indirecte’ schade dient in elk geval te worden verstaan (maar niet beperkt tot): gevolgschade, vertragingsschade en bedrijfsschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, gemiste besparingen, misgelopen omzet, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of gemiste zakelijke kansen/orders, productieverlies, waardevermindering van producten, kosten die met de uitvoering van het Object zouden zijn gemoeid als de Opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd, et cetera.

 

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de winstmarge die Jouw Meedenker verdient over totale vergoeding die de Gebruiker via het Platform voor coaching heeft betaald gedurende de twee maanden voorafgaand aan de handeling waardoor onze aansprakelijkheid is ontstaan.

 

8. Uw account en gebruik van uw account

U (Gebruiker of Coach) verklaart en garandeert dat alle informatie die u op of via het Platform heeft verstrekt, en de informatie die u in of via het Platform in de toekomst zal verstrekken, juist, waar, actueel en volledig is c.q. zal zijn. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u tijdens de looptijd van deze Gebruiksvoorwaarden ervoor zorgt dat u deze informatie bijhoudt en bijwerkt, zodat deze nauwkeurig, actueel en volledig blijft.

 

U (Gebruiker of Coach) bent verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en alle andere beveiligingsinformatie met betrekking tot uw account ("Accounttoegang"). We raden u aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en extra voorzichtig te zijn bij het beschermen van uw wachtwoord. Het is uitdrukkelijk verboden wachtwoorden aan derden te geven.

 

U dient ons onmiddellijk per email (contact@jouwmeedenker.nl) op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw accounttoegang of enige andere bezorgdheid over schending van uw accountbeveiliging.

 

U (Gebruiker of Coach) bent ermee akkoord en erkent dat u als enige en volledig aansprakelijk en verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van uw Accounttoegang. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij u aansprakelijk en verantwoordelijk zullen houden voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van uw accounttoegang door een persoon, al dan niet geautoriseerd door u, en u stemt ermee in ons te vergoeden voor dergelijke schade of verlies.

 

U gaat ermee akkoord en bevestigt dat uw gebruik van het Platform, inclusief de coach-activiteiten, alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik is en dat u het Platform of de coach-activiteiten niet voor of namens een andere persoon of organisatie gebruikt.

 

U stemt ermee in en verbindt zich ertoe om geen van onze systemen, activiteiten, servers, netwerken of infrastructuur of een van de systemen, activiteiten, servers, netwerken of infrastructuur van het Platform te verstoren of te verstoren, of te proberen deze te verstoren of te verstoren, inclusief maar niet beperkt tot het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot het bovengenoemde.

 

Als u een bestand van ons of van een Coach ontvangt, al dan niet via het Platform, gaat u ermee akkoord dit bestand te controleren en te scannen op virussen of schadelijke software voordat u dit bestand opent of gebruikt.

 

Als u zich zorgen maakt over een factuur of een betaling, neem dan onmiddellijk contact met ons op door een e-mail te sturen naar contact@jouwmeedenker.nl. We zullen uw probleem geval per geval evalueren en, naar eigen goeddunken, stappen ondernemen om elk probleem op te lossen, inclusief maar niet beperkt tot hulp bij het vinden van een nieuwe Coach, het vergoeden van een gesprek en het gedeeltelijk of volledig verstrekken van restitutie indien van toepassing.

 

9 Wijzigingen, beëindiging, onderbreking en verstoringen van het platform

Jouw Meedenker heeft ten opzichte van Gebruikers en/of Coaches te allen tijde het recht om het Platform, de aldaar aangeboden Diensten en Gesprekken, te wijzigen, op te schorten, stop te zetten of te annuleren, op elk moment, met of zonder kennisgeving. U (Gebruiker en/of Coach) gaat ermee akkoord en erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor een van de bovengenoemde acties of voor enige verliezen of schade die wordt veroorzaakt door een van de bovengenoemde acties.

 

Het Platform is afhankelijk van verschillende factoren, zoals software, hardware en tools, die van onszelf zijn of die eigendom zijn van en / of beheerd worden door onze aannemers en leveranciers. Hoewel we commercieel redelijke inspanningen leveren om de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het Platform te waarborgen, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat geen enkel Platform 100% betrouwbaar en toegankelijk kan zijn en dat we daarom niet kunnen garanderen dat de toegang tot het Platform ononderbroken zal zijn of dat het toegankelijk en consistent zal zijn, te allen tijde tijdig of foutloos.

 

11. Algemene bepalingen

Indien Jouw Meedenker zich in een voorkomend geval niet beroept op een toepasselijke bepaling in de Gebruiksvoorwaarden, brengt dit niet met zich mee dat wij ons in opvolgende gevallen niet (meer) op deze of op enige andere bepaling kunnen beroepen

 

Wij zij bevoegd om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen door wijzigingen op het Platform te plaatsen. Tenzij anders aangegeven door ons, worden alle wijzigingen van kracht na publicatie. Daarom wordt u aangemoedigd om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. De datum van de laatste update staat onderaan deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Door het Platform te gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u uw gebruik van het Platform onmiddellijk te beëindigen en beëindigd te houden.

 

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden of een van de verplichtingen hieronder vrijelijk overdragen of toewijzen

 

12. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en Jouw Meedenker en vervangen alle eventuele eerdere overeenkomsten. Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere overeenkomsten of uit ons Platform (of de daar aangeboden Diensten) voort te vloeien diensten , (opdracht)overeenkomsten of daarmee verband houdende geschillen en/of buitencontractuele verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 
Laatste update januari 2024